Komunala Novo mesto

Komunala Novo mesto

Simon Štukelj

Vodja sektorja Splošna komunala

Emilio Murtič
Služba za ravnanje z odpadki

simon.stukelj@komunala-nm.si
07 3932 568
emilio.murtic@komunala-nm.si
07 3932 526

Komunala Novo mesto je javno podjetje s sedežem v Novem mestu, svoje storitve pa zagotavlja osmim dolenjskim občinam: Mestni občini Novo mesto ter občinam Šmarješke Toplice, Straža,  Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk. S svojimi dejavnostmi pokriva površino okoli 841 km² , na katerem živi okoli 65.000 prebivalcev. 

Osnovno poslanstvo družbe je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, kar omogoča življenje v čistem in zdravem okolju. Ključne dejavnosti podjetja so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnim odpadki, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih sanitarij, urejanje javnih parkirišč in javnih površin.

Med prvimi v Sloveniji aktivno pristopili h konkretnim rešitvam za zagon krožnega gospodarstva

V Komunali Novo mesto so med prvimi v Sloveniji aktivno pristopili h konkretnim rešitvam za zagon krožnega gospodarstva, saj se zavedajo, da obseg proizvodnje in potrošnje v Evropski uniji za več kot dvakrat presega zmogljivosti naravnega okolja, v katerem živimo. Zato je nujen prehod v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja t.i. zapiranje snovnih tokov.

Dan krožnega gospodarstva Komunala Novo mesto

Projekt KEMSO: iz odpadne embalaže do higienskega papirja   

Že leta 2016 je Komunala Novo mesto zagnala akcijo zbiranja odpadne embalaže KEMSO (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v izbranih šolah na območju Komunale Novo mesto z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.

Ključna surovina embalaže KEMSO je celuloza, ki jo primarno dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo tudi z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO. Iz nje lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati. Pri zapiranju snovnih tokov embalaže KEMSO zaenkrat po recikliranju ne moremo pridobivati surovine za novo embalažo KEMSO, temveč iz recikliranih surovin dobimo izdelke za drugi namen uporabe: med drugimi nastane tudi higiensko-papirna konfekcija (HPK), kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir.

Dan krožnega gospodarstva Komunala Novo mesto

Projekt »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«

Komunala Novo mesto je nosilec projekta  Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje, pri katerem sodeluje Mestno občino Novo mesto, z Osnovno šolo Center Novo mesto, Društvom Rokoroki, in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Namen projekta, ki je del širše akcije »OJO – odpadno jedilno olje,  je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja se zmanjšuje onesnaženost okolja – izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. Projekt je trajal od januarja 2020 do decembra 2021.

Dan krožnega gospodarstva Komunala Novo mesto

Zanesljiv lokalni partner pri različnih projektih krožnega gospodarstva

Komunala Novo mesto se kot strokovna organizacija področju ravnanja z odpadki povezuje različnimi s partnerji, ki so aktivni na področju krožnega gospodarstva in tvorno prispeva k njihovim projektom. 

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več